Programm

Millised on meile olulised teemad?

(ENG below)

 

Looduse ja selle

liigirikkuse säilitamine

Meie põlvkonna üks tähtsamatest kohustustest on looduse ja selle liigirikkuse säilitamine ning kaitsmine kõigil tasanditel.


Eesti loodus ning selle elurikkus on aegade vältel olnud meie kultuuri ja maa üks suurim väärtus. Raiemahud tuleb muuta jätkusuutlikuks ning lageraie osakaalu Eesti metsades tuleb vähendada.


Peale maismaa tuleb kaitsta ka Läänemere ökosüsteemi saastumise eest ning selle pakutavaid ressursse tuleb kasutada säästlikult ja läbimõeldult.

Võrdsus

Eestis peavad kõigil olema samaväärsed õigused ning võimalus tunda end turvaliselt, olenemata rahvusest, nahavärvist, religioonist, soolisest identiteedist või seksuaalsest sättumusest. Kõigil täiskasvanud inimestel peab olema võimalus abielluda, olenemata nende või nende partneri soost.

Eestis elav muukeelne elanikkond ei tohi tunda ennast alaväärsena ning integratsioon peab toimuma vastastikuse austuse ja võimaluste loomise kaudu.
Oluline on vähendada sotsiaalmajanduslikku ebavõrdsust: ka vähekindlustatud ja puudega inimestel peavad olema inimlikud ja väärikad elutingimusted.

Toetame seksuaalse enesemääratlemise ea tõstmist 16 eluaastani.

Digikultuuri areng

Digikeskkond ning -kultuur laieneb järjest enam ning on aegamisi muutunud elu lahutamatuks osaks. Üha olulisemaks muutub digimaailma ohtude ja murekohtade teadvustamine.

Eesti kui e-riigi maine on hääbumas ning arendused, mis tutvustasid meid maailmale e-lahenduste poolest eesrindliku riigina, on nüüdseks aegunud.

Hädavajalik on muuta tuleviku Eesti arenenud e-riigiks, kus ühiskond saab kasutada ära digivõimalusi, mitte digimaailm meid.

 

 

 

 

Uimastipoliitika reform

Peame liikuma uimastireformi suunas, mis muudab meie aegunud narkopoliitikat. Mitmed maailma suuremad riigid on mõistnud kanepi legaliseerimise majanduslikku ning ühiskondlikku väärtust.

Legaliseerimine aitab reguleerida turgu, tarbimist ning kvaliteeti, mis on hädavajalik olukorras, kus ligikaudu viiendik Eesti noortest kasutab kanepit igakuiselt. Erinevate uimastite küüsi jäänud sõltlasi tuleks inimlikult aidata, mitte ebaproportsionaalselt karistada.

Lisaks kõigele muule jääb praeguses süsteemis riigikassasse laekumata miljoneid maksutulu, mis võiks märgatavalt edendada Eesti elu toimimist, kuid on lihtsalt kuritegevusse suunatud.

Ringmajandus ja jäätmekäitlus

Tõstame teadlikkust ringmajanduse ja jäätmekäitluse kohta. Juurde tuleb luua taaskasutuskeskusi ja toidujagamispunkte. Poed peaksid müümata jäänud kaupa suurema soodustusega müüma või abivajajatele tasuta jagama.

Avalikesse kohtadesse peab paigaldama joogiveekraane. Pooldame pakendivabadust ning piirame ebavajalikku ülepakendamist. Sorditud jäätmete kogumispunktid peaksid olema igaühele jalutuskäigu kaugusel. 

Seisame selle eest, et üritused muutuksid keskkonnasõbralikuks ja välditaks ühekordsete nõude kasutamist (v.a plastikkõrred jms, mis on puudega inimestele vajalikud).

Pärimuskultuuri säilitamine

Üle Eesti on veel säilinud rikas ja mitmekesine pärimuskultuur, mida peame hoidma ja väärtustama. Pärimuskultuuri hoidmine toetab looduse hoidmist ja looduse hoidmine toetab pärimuskultuuri. Selleks peab riik panustama jätkuvalt maapiirkondade arengusse ja nende rikkaliku kultuuriga elu hoidmisse.


Pärimuskultuuri salvestamiseks ning kasutamiseks on tänapäevases digilahendustele toetuvas ühiskonnas üha rohkem võimalusi. Tuleb jälgida, et kultuuripärand jõuaks erinevate meediumite abil järelpõlvedeni.

Kodu-, farmi- ja metsloomade heaolu tagamine

Eestis ei ela vaid inimesed. Jagame oma kodumaad elusolenditega, kellel erinevalt meist pole võimalik enda eest rääkida.

Niisiis peavad inimesed, tuginedes vastavatele teadusuuringutele, tagama loomadele loomuomased tingimused ja vältima loomadele ebavajalike kannatuste tekitamist.

Selleks tuleb muuhulgas kinni pidada pesitsusrahust, kehtestada farmiloomade pidamisele nende heaolu tagavad nõuded ning jälgida nõuetest kinnipidamist.

Üleminek jätkusuutlikule energiamajandusele

Eesti peab jõulisemalt liikuma taastuvenergia ja kliimaneutraalsuse suunas.

Põlevkivi on möödunud sajandi energiaallikas, mis on ebatõhus ning jätab endast maha suure süsinikujalajälje. Kliimaneutraalsuse saavutamine on meie kohustus enda ning järgnevate põlvkondade ees.

Nii meie kui ka Euroopa taastuvenergia kvootide täitmiseks tuleb lõpetada Eesti metsade hävitamine eksliku tulevikuenergia sildi all.

Programme

 

 

 

What are the issues that are important to us?

 

Preservation of nature and its biodiversity

Our generation’s most important duty is preservation of nature and its biodiversity on all levels.

Estonian nature and its biodiversity has been the biggest treasure of our land. Logging has to be made sustainable and the amount of clear-cutting has to be reduced.

In addition to protecting forest and land we have to protect the Baltic Sea and its ecosystem from pollution and use its resources in a sustainable and calculated manner.

 

Equality

In Estonia, everyone has to have equal rights and ability to feel safe regardless of their nationality, ethnicity, race, religion, gender identity or sexual orientation. All adults have to be able to marry regardless of their or their partner’s gender.

Foreign language minorities in Estonia shouldn’t have to feel inferior and integration has to be based on mutual respect and by creating opportunities.

It is critical to reduce socioeconomic disparity and to guarantee that disabled and socially vulnerable persons have humane and dignified living conditions.

We support raising the age of consent in Estonia to 16 years

Development of digital culture

The digital environment and culture is expanding more and more and has gradually become an essential part of life. Awareness of the threats and concerns of the digital world is becoming increasingly important.

Estonia’s reputation as an e-state is fading, and the developments that once introduced us to the world as a pioneering country in terms of e-solutions are now dated. It is essential to turn the future of Estonia into a developed e-state, where society can take advantage of digital opportunities, not have it use us.

 

 

 

 

Drug policy reform

Movement towards reforming outdated Drug Policy is needed. Multiple big countries in the world have understood the social and economic need for legalization of marijuana.

Legalization helps to regulate the market, consumption and quality, it is needed when close to one fifth of young people in Estonia uses marijuana every month. People addicted to different substances need help, not excessive punishments.  In addition, millions of euros of tax money is missing that could be directed towards improvement of life in Estonia that today goes into supporting criminal networks. 

 

Circular economy and waste management

We strive to raise awareness of circular economy and waste management. More recycling centers and food distribution points must be set up in Estonia. Shops should sell unsold goods at a higher discount or distribute them free of charge to those in need.

Drinking water taps must be installed in public places. We are in favor of limiting the use of packaging and preventing unnecessary packaging. Sorted waste collection points should be within walking distance for everyone.

We stand for public events to become environmentally friendly and to avoid the use of one-off dishes, except for plastic straws, etc., which are necessary for people with disabilities.

Preservation of native culturee

A rich and diverse traditional culture exists all over Estonia, which we must preserve and value. Preserving traditional culture supports the preservation of nature and preserving nature supports traditional culture. To this end, the state must contribute to the development of rural areas and the preservation of their rich cultural life.

There are more and more opportunities for storing and using traditional culture in today’s society based on digital solutions, it must be ensured that cultural heritage reaches future generations.

Ensuring the welfare of domestic, farm and wild animals

Not only humans live in Estonia. We share our homeland with living beings who, unlike us, cannot speak for themselves.

Based on relevant research, we must ensure conditions that prevent causing unnecessary suffering to animals. Among other things, nesting peace has to be written into laws.

We support people’s choice to be vegetarian or vegan, and appropriate food options should be available in school. Strict requirements are needed for the keeping of farm animals that ensure their welfare, and to monitor compliance with the requirements. 

Transition to a sustainable energy economy

Estonia needs to move more vigorously towards renewable energy and climate neutrality.

Oil shale is an energy source of the last century that is inefficient and leaves a large carbon footprint. Achieving climate neutrality is our responsibility to ourselves and to future generations.

In order to meet both our and Europe’s renewable energy quotas, the destruction of Estonian forests under the label of “sustainable energy” must be stopped.